3.5ha view hồ sẵn sầu chuối mãng cầu full vườn lại có suối roca rách quanh năm chỉ 1.8tỷ Vạn ninh Khánh Hòa

[ 3,5ha ( VIEW Hồ Tu Bông )