900tr sở hữu mảnh 9000m2 hnk Phan Hòa Bắc Bình Bình Thuận ngon

8300m2 trên sổ 
Thực tế gần ha (hnk)
900tr buôn sổ 
Phan hoà bắc bình
Vuông đét, đường trên sổ